Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Radio plus, spol. s r.o., IČ 41196384

Článek 1. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky) platí při nákupu v internetovém obchodě www.svetsoucastek.cz, provozovaném obchodní společností Radio plus, spol. s r.o., IČ 41196384, DIČ CZ41196384, se sídlem Praha 1, Biskupský dvůr 2095/8, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložka 6746.

1.2. Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi Radio plus, spol. s r.o., jakožto prodávajícím, na jedné straně, a kupujícím, na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy, které neupravuje kupní smlouva ani tyto obchodní podmínky, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen jako občanský zákoník) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

Článek 2. 
VYMEZENÍ POJMŮ

2.1. Spotřebitelskou smlouvou se dle občanského zákoníku rozumí smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na straně druhé prodávající.

2.2. Prodávajícím nebo též provozovatelem internetového obchodu je obchodní společnost Radio plus, spol. s r.o., blíže specifikovaná v ust. 1.1. těchto obchodních podmínek. Prodávající při uzavírání a plnění kupních smluv jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

2.3. Internetovým obchodem neboli webovou stránkou prodávajícího, jejímž prostřednictvím probíhá prodej a nákup zboží, se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí www.svetsoucastek.cz.

2.4. Kupujícím může být spotřebitel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

2.5. Kupujícím dle těchto obchodních podmínek může být i jiná osoba než spotřebitel.

Článek 3.
UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1. Na základě registrace kupujícího, provedené na webové stránce, může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace.

3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje, uvedené v uživatelském účtu, je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. 

3.4. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na dobu nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. třetích osob.

3.5. Kupující, který se zaregistruje na webové stránce, se zavazuje, že webovou stránku nepoužije k nahrání, umístění nebo k jinému způsobu zpřístupnění obsahu, který je protiprávní, škodlivý, ohrožující, zneužívající, obtěžující, hanlivý, vulgární, obscénní, pomlouvačný, urážlivý, nenávistný nebo rasově, etnicky či jinak motivovaný nebo který porušuje soukromí jiných. Za veškeré informace, vzkazy, data, obrázky či jiné materiály (dále jen obsah), nahrané na webu nese výhradní odpovědnost osoba, která je původcem tohoto obsahu. To znamená, že registrovaný kupující je zcela zodpovědný za veškerý obsah, který nahraje, umístí nebo jiným způsobem zpřístupní na webové stránce. Provozovatel internetového obchodu má právo takovýto závadný obsah odstranit.

3.6. Prodávající má právo zrušit registraci kupujícího, který porušuje podmínky dle ust. 3.5. těchto obchodních podmínek.

 

Článek 4. 
UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

4.2. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, uvedenou v jeho uživatelském účtu či na objednávce (dále jen elektronická pošta kupujícího).

4.3. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

Článek 5. 
KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Webové stránky obsahují informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Prodávající upozorňuje, že do samotné ceny zboží nejsou zahrnuty poplatky, které musí kupující uhradit v závislosti na způsobu dodání zboží (viz článek 6. těchto obchodních podmínek). Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách. Webové stránky obsahují také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

5.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek může kupující uhradit následujícími způsoby:

5.2.1. v hotovosti na dobírku. V takovém případě kupující cenu zboží zaplatí až při jeho dodání přímo dopravci (České poště, DPD nebo PPL, případně i jiným); 

5.2.2. v hotovosti při osobním odběru v místě provozovny prodávajícího, tj. na adrese Netřeba 1, 277 45 Úžice. V tomto případě prodávající přijímá platbu pouze v českých korunách. Pokud si kupující nevyzvedne zboží do 14 dnů ode dne přijetí potvrzení o připravení zboží k odběru, bude jeho objednávka stornována;

5.2.3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2801646791/2010 vedený u Fio banky

5.2.4. bezhotovostně platební kartou nebo pomocí platební brány GoPay.

5.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále v těchto obchodních podmínkách kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.4. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

5.5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

Článek 6. 
DODACÍ PODMÍNKY

6.1. Doprava zboží na území České republiky se uskutečňuje prostřednictvím dopravců: Česká pošta, s.p., DPD (Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.)nebo PPL CZ s.r.o. Cena dopravy se řídí dle ceníku příslušného dopravce aktuálního v den objednávky. Kupující má právo zvolit si z uvedených dopravců. Tuto skutečnost je kupující povinen uvést v objednávce nebo kdykoliv poté, ovšem ještě před tím, než je zboží vyexpedováno, a to buď písemně, e-mailem či telefonicky. Pokud kupující nezvolí způsob dopravy, bude zboží automaticky dodáno prostřednictvím dopravce DPD.

6.2. Doprava zboží na území Slovenské republiky se uskutečňuje prostřednictvím dopravce DPD nebo PPL. Cena dopravy se řídí dle ceníku dopravce aktuálního v den objednávky.

6.3. Místem dodání zboží se rozumí adresa, uvedená kupujícím v objednávce, a kupující je povinen převzít zboží při dodání na této adrese.

6.4. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.5. Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě shledání porušení obalu zboží nemusí jej kupující od dopravce převzít.

6.6. V případě osobního odběru bude prodávající kontaktovat kupujícího, jakmile bude zboží připraveno k vyzvednutí.

 

Článek 7. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1. Kupující, je-li to spotřebitel, má v souladu s § 1829 a násl. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14 dnů. Lhůta 14 dnů běží:

a) ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy,

b) v případě uzavření kupní smlouvy ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba převezme zboží,

c) v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba převezme poslední dodávku zboží,

d) v případě uzavření smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená osoba převezme první dodávku zboží.

7.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat (Radio plus, spol. s r.o., se sídlem Praha 1, Biskupský dvůr 2095/8, PSČ 110 00, tel. 773 239 020, e-mailová adresa info@svetsoucastek.cz) formou jednostranného právního jednání, např. písemně nebo e-mailem.

7.3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

7.4. V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy, prodávající se zavazuje vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele prodávající obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb prodávající použije stejný platební prostředek, který použil spotřebitel pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. V žádném případě spotřebiteli tím nevzniknou další náklady. Platbu se prodávající zavazuje vrátit až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

7.5. Spotřebitel je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení smlouvy zaslat zpět na adresu provozovny Radio plus, spol. s r.o., Netřeba 1, PSČ 277 45 Úžice. Lhůta dle předchozí věty se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle prodávajícímu zboží před uplynutím 14 dnů.

7.6. V případě odstoupení od smlouvy spotřebitel nese náklady spojené s navrácením zboží, a to i v případě, že toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

7.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

Článek 8. 
PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů, zejména §§ 1914 až 1925, §§ 2099 až 2117 a §§ 2161 až 2174 občanského zákoníku. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vad, které se u zboží vyskytne v době do 24 měsíců od převzetí zboží.

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, 

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3 Ustanovení 8.2. těchto obchodních podmínek se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.4. Projeví-li se vada v průběhu šestí měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

8.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Termín pro vyřízení reklamace je 30 dnů od obdržení reklamovaného zboží.

8.6. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz 

 

Článek 9.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Založením uživatelského účtu či vyplněním objednávky v rámci internetového obchodu dává kupující prodávajícímu souhlas ke zpracování a shromažďování svých osobních údajů v databázi prodávajícího, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich změnu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího vymazat z databáze prodávajícího.

9.3. Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití a prodávající je nepředává žádné jiné osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, jenž je nutný pro doručení zboží.

 

Článek 10. 
ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

10.1.  Podle  zákona  o  evidenci  tržeb  je  prodávající  povinen  vystavit  kupujícímu  účtenku.  Zároveň  je povinen zaevidovat  přijatou  tržbu  u  správce daně  online;  v  případě  technického  výpadku  pak nejpozději do 48 hodin.

 

Článek 11. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

11.2. Smluvní strany si mohou sjednat v kupní smlouvě ujednání odchylná, přičemž tato mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

11.3. Kupující a prodávající se zavazují vyvinout veškerou snahu, aby vyřešili smírným jednáním jakýkoli nesoulad či spor vznikající mezi nimi nebo v souvislosti se smlouvou. Kupující a prodávající se dohodli, že spory, které nebudou vyřešeny dle předchozí věty, budou řešeny místně a věcně příslušnými soudy České republiky.

11.4. V případě jakýchkoliv stížností se může spotřebitel obrátit na prodávajícího, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách. Případně má spotřebitel právo se stížností obrátit se na Českou obchodní inspekci nebo na jiný příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru.

11.5. Prodávající si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění těchto obchodních podmínek. Takto změněné či doplněné obchodní podmínky budou uveřejněny na tomto webu.

11.6. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.3.2017

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Radio plus, spol. s r.o., IČ 41196384

 

Článek 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky) platí při nákupu v internetovém obchodě www.svetsoucastek.cz, provozovaném obchodní společností Radio plus, spol. s r.o., IČ 41196384, DIČ CZ41196384, se sídlem Praha 1, Biskupský dvůr 2095/8, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložka 6746.

 

1.2.

Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi Radio plus, spol. s r.o., jakožto prodávajícím, na jedné straně, a kupujícím, na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy, které neupravuje kupní smlouva ani tyto obchodní podmínky, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen jako občanský zákoník) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

Článek 2. VYMEZENÍ POJMŮ

 

2.1.

Spotřebitelskou smlouvou se dle občanského zákoníku rozumí smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na straně druhé prodávající.

 

2.2.

Prodávajícím nebo též provozovatelem internetového obchodu je obchodní společnost Radio plus, spol. s r.o., blíže specifikovaná v ust. 1.1. těchto obchodních podmínek. Prodávající při uzavírání a plnění kupních smluv jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

 

2.3.

Internetovým obchodem neboli webovou stránkou prodávajícího, jejímž prostřednictvím probíhá prodej a nákup zboží, se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí 

www.svetsoucastek.cz.

 

2.4.

Kupujícím může být spotřebitel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

 

2.5.

Kupujícím dle těchto obchodních podmínek může být i jiná osoba než spotřebitel.

 

Článek 3.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

3.1.

Na základě registrace kupujícího, provedené na webové stránce, může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace.

 

3.2.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje, uvedené v uživatelském účtu, je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

 

3.3.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

 

3.4.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na dobu nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. třetích osob.

 

3.5.

Kupující, který se zaregistruje na webové stránce, se zavazuje, že webovou stránku nepoužije k nahrání, umístění nebo k jinému způsobu zpřístupnění obsahu, který je protiprávní, škodlivý, ohrožující, zneužívající, obtěžující, hanlivý, vulgární, obscénní, pomlouvačný, urážlivý, nenávistný nebo rasově, etnicky či jinak motivovaný nebo který porušuje soukromí jiných. Za veškeré informace, vzkazy, data, obrázky či jiné materiály (dále jen obsah), nahrané na webu nese výhradní odpovědnost osoba, která je původcem tohoto obsahu. To znamená, že registrovaný kupující je zcela zodpovědný za veškerý obsah, který nahraje, umístí nebo jiným způsobem zpřístupní na webové stránce. Provozovatel internetového obchodu má právo takovýto závadný obsah odstranit.

 

3.6.

Prodávající má právo zrušit registraci kupujícího, který porušuje podmínky dle ust. 3.5. těchto obchodních podmínek.

 

Článek 4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

4.1.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

4.2.

Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, uvedenou v jeho uživatelském účtu či na objednávce (dále jen elektronická pošta kupujícího).

 

4.3.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

Článek 5. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

5.1.

Webové stránky obsahují informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Prodávající upozorňuje, že do samotné ceny zboží nejsou zahrnuty poplatky, které musí kupující uhradit v závislosti na způsobu dodání zboží (viz článek 6. těchto obchodních podmínek). Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách. Webové stránky obsahují také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

5.2.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek může kupující uhradit následujícími způsoby:

 

5.2.1.

v hotovosti na dobírku. V takovém případě kupující cenu zboží zaplatí až při jeho dodání přímo dopravci (České poště, DPD nebo PPL, případně i jiným); 

 

5.2.2.

v hotovosti při osobním odběru v místě provozovny prodávajícího, tj. na adrese Netřeba 1, 277 45 Úžice. V tomto případě prodávající přijímá platbu pouze v českých korunách. Pokud si kupující nevyzvedne zboží do 14 dnů ode dne přijetí potvrzení o připravení zboží k odběru, bude jeho objednávka stornována;

 

5.2.3.

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2801646791/2010 vedený u Fio banky

 

5.2.4.

bezhotovostně platební kartou nebo pomocí platební brány GoPay.

 

5.3.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále v těchto obchodních podmínkách kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

5.4.

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

5.5.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

5.6.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

Článek 6. DODACÍ PODMÍNKY

 

6.1.

 Doprava zboží na území České republiky se uskutečňuje prostřednictvím dopravců: Česká pošta, s.p., DPD (Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.)nebo PPL CZ s.r.o. Cena dopravy se řídí dle ceníku příslušného dopravce aktuálního v den objednávky. Kupující má právo zvolit si z uvedených dopravců. Tuto skutečnost je kupující povinen uvést v objednávce nebo kdykoliv poté, ovšem ještě před tím, než je zboží vyexpedováno, a to buď písemně, e-mailem či telefonicky. Pokud kupující nezvolí způsob dopravy, bude zboží automaticky dodáno prostřednictvím dopravce DPD.

 

6.2.

Doprava zboží na území Slovenské republiky se uskutečňuje prostřednictvím dopravce DPD nebo PPL. Cena dopravy se řídí dle ceníku dopravce aktuálního v den objednávky.

 

6.3.

Místem dodání zboží se rozumí adresa, uvedená kupujícím v objednávce, a kupující je povinen převzít zboží při dodání na této adrese.

 

6.4.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

6.5.

Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě shledání porušení obalu zboží nemusí jej kupující od dopravce převzít.

 

6.6.

V případě osobního odběru bude prodávající kontaktovat kupujícího, jakmile bude zboží připraveno k vyzvednutí.

 

Článek 7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

7.1.

Kupující, je-li to spotřebitel, má v souladu s § 1829 a násl. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14 dnů. Lhůta 14 dnů běží:

 

a) ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy,

 

b) v případě uzavření kupní smlouvy ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba převezme zboží,

 

c) v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba převezme poslední dodávku zboží,

 

d) v případě uzavření smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená osoba převezme první dodávku zboží.

 

7.2.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat (Radio plus, spol. s r.o., se sídlem Praha 1, Biskupský dvůr 2095/8, PSČ 110 00, tel. 773 239 020, e-mailová adresa info@svetsoucastek.cz) formou jednostranného právního jednání, např. písemně nebo e-mailem.

 

7.3.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

 

7.4.

V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy, prodávající se zavazuje vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele prodávající obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb prodávající použije stejný platební prostředek, který použil spotřebitel pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. V žádném případě spotřebiteli tím nevzniknou další náklady. Platbu se prodávající zavazuje vrátit až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

 

7.5.

Spotřebitel je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení smlouvy zaslat zpět na adresu provozovny Radio plus, spol. s r.o., Netřeba 1, PSČ 277 45 Úžice. Lhůta dle předchozí věty se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle prodávajícímu zboží před uplynutím 14 dnů.

 

7.6.

V případě odstoupení od smlouvy spotřebitel nese náklady spojené s navrácením zboží, a to i v případě, že toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

7.7.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

Článek 8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

8.1.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů, zejména §§ 1914 až 1925, §§ 2099 až 2117 a §§ 2161 až 2174 občanského zákoníku. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vad, které se u zboží vyskytne v době do 24 měsíců od převzetí zboží.

 

8.2.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

8.3

Ustanovení 8.2. těchto obchodních podmínek se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

8.4.

Projeví-li se vada v průběhu šestí měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

8.5.

Práva zvadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy kupující sdělil prodávajícímu písemnou či ústní formou, že uplatňuje reklamaci. Termín pro vyřízení reklamace je 30 dnů od obdržení reklamovaného zboží.

 

8.6.

Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro vytknutí vady po dobu, po kterou nabyvatel nemůže vadný předmět užívat.

 

Je-li reklamovaná vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

 

Kupujícímu (pokud je v právu) náleží náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, nelze mu pak tyto přiznat, neboť právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

 

Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

 

 

 

8.7.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz případně v souladu s článkem č.14 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 524/2013 (o řešení spotřebitelských sporů online) také prostřednictvím internetové adresy: http://www.ec.europa.eu/customers/odr/ .

 

 

 

Článek 9.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

9.1.

Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

9.2.

Založením uživatelského účtu či vyplněním objednávky v rámci internetového obchodu dává kupující prodávajícímu souhlas ke zpracování a shromažďování svých osobních údajů v databázi prodávajícího, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich změnu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího vymazat z databáze prodávajícího.

 

9.3.

Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití a prodávající je nepředává žádné jiné osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, jenž je nutný pro doručení zboží.

 

Článek 10. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

 

10.1.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Článek 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

11.1.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

11.2.

Smluvní strany si mohou sjednat v kupní smlouvě ujednání odchylná, přičemž tato mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 

11.3.

Kupující a prodávající se zavazují vyvinout veškerou snahu, aby vyřešili smírným jednáním jakýkoli nesoulad či spor vznikající mezi nimi nebo v souvislosti se smlouvou. Kupující a prodávající se dohodli, že spory, které nebudou vyřešeny dle předchozí věty, budou řešeny místně a věcně příslušnými soudy České republiky.

 

11.4.

V případě jakýchkoliv stížností se může spotřebitel obrátit na prodávajícího, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách. Případně má spotřebitel právo se stížností obrátit se na Českou obchodní inspekci nebo na jiný příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru.

 

11.5.

Prodávající si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění těchto obchodních podmínek. Takto změněné či doplněné obchodní podmínky budou uveřejněny na tomto webu.

 

11.6.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.8.2017

 

Na vašem soukromí nám záleží

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých cookies, abychom Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na POVOLIT VŠE.

Povolit všePodrobné nastavení